Cách cài đặt hệ thống khóa điện tử HUNE (Phần 4)- by nhatminhlocks.com - 0911 144 000

Wed 03-17
{关键字}

10. Tạo thẻ khóa

Chức năng này dùng để tạo thẻ khách, thẻ tầng, thẻ tòa nhà và thẻ Master.

Thẻ khách--có thể mở được các phòng tương ứng, trong khoảng thời gian nhất định, có thể cài đặt với tính năng “mở chốt” (Open bolt) và “luôn mở” (Always open);

Thẻ tầng--có thể mở được các tầng tương ứng, trong khoảng thời gian nhất định, có thể cài đặt với tính năng “mở chốt” và “luôn mở”;

Thẻ tòa nhà--có thể mở được tòa nhà tương ứng, trong khoảng thời gian nhất định, có thể cài đặt với tính năng “mở chốt” và “luôn mở”;

Master Card--có thể mở được tất cả các phòng trong khách sạn, có thể cài đặt thời gian, có thể cài đặt với tính năng “mở chốt” và “luôn mở”;

{关键字}

10.1 Tạo thẻ khách

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Key card’ à ‘Guest Card’ trên thanh menu (hoặc click vào biểu tượng , cửa sổ Guest Card mở ra như bên dưới, nhập tên khách vào phần Guest, nhập tên phòng vào mục Room (hoặc click vào nút cạnh phần Room để mở cửa sổ chọn phòng để chọn phòng); thieets lập thời gian hết hạn của thẻ vào phần End Time, nếu cần có thể thêm các tính năng khác như ‘Mở chốt’ (Open bolt), ‘Luôn mở’ (Always open), ‘Ngưng thẻ cũ’ (Terminate old card), ‘Thời gian mở’ (Open times). Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa rồi click .

{关键字}

Giải thích:

‘Mở chốt’ (Open bolt): nghĩa là kể cả khi khóa đã bị chốt, thẻ vẫn có thể mở khóa.

‘Luôn mở’ (Always open): nghĩa là chạm thẻ để cài đặt khóa trong tình trạng luôn mở, chạm thẻ một lần nữa để khóa (nhả thẻ ra cửa sẽ luôn trong trạng thái không khóa).

‘Ngưng thẻ cũ’ (Terminate old card): dùng khi sử dụng thẻ khách với tính năng ‘Terminate old card function’ để mở cửa, nó sẽ ngưng khả năng mở cửa của thẻ khách cũ (thẻ khách chỉ có thể mở được 1 phòng) đã được thiết lập để mở khóa.

Lưu ý:

Một số hệ thống có thể không hỗ trợ một vài hoặc tất cả các tính năng như ‘Mở chốt’, ‘Luôn mở’, ‘Ngưng thẻ cũ’, ‘Thời gian mở’.

Mẹo số 1:

Làm sao để sử dụng tính năng ‘Chọn phòng’ (Select rooms)?

Cửa sổ ‘Chọn phòng’ như sau. Có thể dùng bộ lọc tòa nhà hay bộ lọc tầng để lọc ra khoảng phòng nhất định. Có thể sử dụng lọc theo trạng thái phòng để lọc ra những trạng thái phòng nhất định. Cũng có thể sử dụng lọc theo loại phòng để chọn ra loại phòng mong muốn. Click đúp vào biểu tượng phòng để chọn phòng, và cửa sổ ‘Chọn phòng’ sẽ đóng lại.

{关键字}

10.2 Tạo thẻ tầng

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Key Card’ à ‘Floor Card’ trên thanh menu, cửa sổ thẻ tầng xuất hiện, nhập tên người sở hữu thẻ vào mục Owner, chọn tầng từ danh sách tầng bên trái, thiết lập thời gian hết hạn của thẻ vào mục End Time, nếu cần có thể chọn các tính năng khác như ‘Mở chốt’, ‘Luôn mở’, ‘Giờ hợp lệ’. Đặt thẻ vào bộ mã hóa rồi click .

{关键字}

Giải thích:

‘Validity Hour’ (Giờ hợp lệ): là thời gian hợp lệ, giờ nào thẻ có thể mở được khóa.

‘Open bolt’ (Mở chốt): kể cả khi khóa đã được chốt, thẻ vẫn có thể mở được khóa.

‘Always open’ (Luôn mở): chạm thẻ để mở khóa, chạm thẻ lần nữa để khóa cửa (để cửa thì cửa sẽ luôn trong trạng thái không khóa).

Lưu ý:

Một thẻ tầng có thể mở tối đa 4 tầng, hệ thống khác có thể sẽ khác. Một số hệ thống có thể sẽ không hỗ trợ một hoặc tất cả các tính năng ‘Giờ hợp lệ’, ‘Mở chốt’, ‘Luôn mở’.

10.3 Tạo thẻ tòa nhà

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Key Card’ à ‘Building Card’ trên thanh menu, cửa sổ ‘Building Card’ mở ra, nhập tên chủ thẻ vào mục Owner, chọn tòa nhà từ danh sách tòa nhà bên trái, cài đặt thời gian hết hạn cho thẻ trong mục End Time, nếu cần có thể chọn thêm các tính năng như ‘Giờ hợp lệ’, ‘Mở chốt’, ‘Luôn mở’. Đặt thẻ vào bộ mã hóa rồi click .

Giải thích:

‘Validity Hour’ (Giờ hợp lệ): là thời gian hợp lệ, giờ nào thẻ có thể mở được khóa.

‘Open bolt’ (Mở chốt): kể cả khi khóa đã được chốt, thẻ vẫn có thể mở được khóa.

‘Always open’ (Luôn mở): chạm thẻ để mở khóa, chạm thẻ lần nữa để khóa cửa (để cửa thì cửa sẽ luôn trong trạng thái không khóa).

Lưu ý:

Một số hệ thống có thể sẽ không hỗ trợ một hoặc tất cả các tính năng ‘Giờ hợp lệ’, ‘Mở chốt’, ‘Luôn mở’.

{关键字}

10.4 Tạo thẻ Master

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Key Card’ à ‘Master Card’ trên thanh menu, cửa sổ ‘Master Card’ xuất hiện, nhập tên chủ thẻ vào mục Owner, mặc định thẻ không giới hạn thời gian, nếu cần thiết chọn ‘Time limit’ và cài đặt thời gian hết hạn cho thẻ trong mục End Time; nếu cần có thể chọn thêm các tính năng như ‘Mở chốt’, ‘Luôn mở’. Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa rồi click .

Giải thích:

‘Open bolt’ (Mở chốt): kể cả khi khóa đã được chốt, thẻ vẫn có thể mở được khóa.

‘Always open’ (Luôn mở): chạm thẻ để mở khóa, chạm thẻ lần nữa để khóa cửa (để cửa thì cửa sẽ luôn trong trạng thái không khóa).

Lưu ý:

Một số hệ thống có thể sẽ không hỗ trợ một hoặc tất cả các tính năng ‘Mở chốt’, ‘Luôn mở’.

{关键字}

11. Tạo thẻ bảo trì

Tính năng này dùng để tạo thẻ bảo chỉ, cài đặt thông tin khóa.

Thẻ khởi tạo – dùng để cài đặt thông tin khóa, bao gồm mật khẩu và địa chỉ thông tin. Mỗi phòng có một thẻ khởi tạo.

*Thẻ khởi tạo 2 -- dùng để cài đặt trước các thông tin khóa (Hệ thống khóa Mifare 1 không cần thẻ khởi tạo 2). Tất cả các khóa trong cùng một hệ thống có thể dùng chung một thẻ khởi tạo 2.

Thẻ đồng hồ -- dùng để cài đặt đồng hồ của khóa. Thẻ dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn.

Thẻ trả phòng – dùng để ngưng hoạt động của thẻ khách (thẻ khách chỉ có thể mở được 1 phòng) đã được thiết lập trên khóa. Có thể dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn, có giới hạn về thời gian.

*Thẻ ngưng hoạt động – dùng để ngưng một mức độ nhất định của thẻ (bao gồm thẻ chìa khóa và thẻ bảo trì). Có thể dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn, có giới hạn về thời gian.

Thẻ xóa dữ liệu – dùng để xóa dữ liệu khóa đã được thiết lập. Có thể dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn.

*Thẻ danh sách đen – bao gồm thẻ thêm vào danh sách đen và thẻ hủy danh sách đen. Thẻ thêm vào danh sách đen dùng để đưa một số thẻ nhất định vào danh sách đen. Thẻ xóa danh sách đen là thẻ dùng để xóa một số thẻ nhất định khỏi danh sách đen. Có thể dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn.

*Thẻ mật khẩu – dùng để thiết lập mức độ mật khẩu của khóa. Bao gồm thẻ mật khẩu phòng, thẻ mật khẩu tầng, thẻ mật khẩu tòa nhà, thẻ mật khẩu khách sạn, thẻ mật khẩu phòng công cộng, thẻ mật khẩu phòng công cộng của tầng, thẻ duy trì mật khẩu. có thể dùng được cho mọi loại/mức độ khóa.

Lưu ý:

Một số hệ thống có thể không hỗ trợ các loại thẻ có dấu ‘*’.

{关键字}

11.1 Tạo thẻ khởi tạo (thẻ khởi tạo được tạo ở phần này giống thẻ khởi tạo trong mục ‘Quản lý phòng’).

Thẻ khởi tạo được sử dụng để thiết lập thông tin khóa, bao gồm mật khẩu và thông tin địa chỉ. Một phòng cần 1 thẻ khởi tạo, ví dụ, nếu có 100 phòng ở khách sạn, bạn cần 100 thẻ khởi tạo khác nhau cho mỗi phòng. Chúng tôi đề xuất làm nhãn để đánh dấu các thẻ khởi tạo, tránh nhầm lẫn. Sau khi cài đặt khóa, thẻ khởi tạo có thể được tái sử dụng.

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Initialization Card’ trên thanh menu, cửa sổ ‘Initialization Card’ mở ra, nhập tên phòng vào mục Room Name, cho thẻ vào bộ mã hóa, click , làm theo chỉ dẫn để tạo thẻ khởi tạo, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho khóa tương ứng.

{关键字}

Giải thích:

Chỉ có khóa chưa được cài đặt thông tin mới nhận thẻ khởi tạo. Nếu muốn thiết lập thông tin cho khóa đã được cài thông tin trước đó, phải xóa thông tin trên khóa trước. Ví dụ, nếu một khóa đã được cài thông tin là phòng 101 và muốn chuyển thành phòng 103, bạn phải tạo một thẻ xóa hoặc sử dụng phương pháp xóa phần cứng (*vui long xem Mẹo số 1 bên dưới) để xóa thông tin của khóa, sau đó tạo thẻ khởi tạo, thẻ khởi tạo 2 và thẻ đồng hồ để thiết lập lại thông tin.

*Mẹo số 1:

Phương pháp xóa phần cứng: tháo khóa ra, bạn sẽ thấy một nút có kí hiệu “S1” hoặc “Reset” trên bo mạch chính (bảng mạch), xem hình ảnh, ấn và giữ nút S1/Reset tới khi nghe thấy 2 tiếng bíp, sau đó thả ra. (Phải thả tay khỏi nút trước khi tiếng bíp dừng).

{关键字}

Bo mạch chính / Bảng mạch (các mẫu khác nhau có thể sẽ khác)

*Tip 2:

Làm sao để biết liệu khóa đã được cài đặt thông tin hay chưa?

Khi thẻ chạm vào khóa, đền LED sẽ nháy ánh sáng đỏ, không có âm thanh nào phát ra, có nghĩa là khóa chưa được thiết lập thông tin.

11.2 Tạo thẻ khởi tạo 2 (Thẻ khởi tạo 2 được tạo ở đây giống thẻ khởi tạo 2 được tạo ở ‘Quản lý phòng’

Thẻ khởi tạo 2 được sử dụng để cài đặt trước các thông số cho khóa (hệ thống thẻ, khóa Mifare 1 không cần thẻ khởi tạo 2). Thẻ khởi tạo 2 dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn. (Tất cả các khóa của cùng một hệ thống có thể dùng chung một thẻ khởi tạo 2).

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Initialization Carđ 2’, cửa sổ ‘Intialization Card 2’ xuất hiện, nhập tên phòng vào mục Room Name. Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, click , làm theo chỉ dẫn để tạo thẻ khởi tạo 2 và lấy thẻ ra để cài đặt khóa.

{关键字}

11.3 Tạo thẻ đồng hồ (Thẻ đồng hồ tạo ở đây giống với thẻ đồng hồ tạo trong ‘Quản lý phòng’)

Thẻ đồng hồ dùng để cài đặt đồng hồ của khóa. Thẻ dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn.

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Clock Card’ trên thanh menu, cửa sổ ‘Clock Card’ mở ra, click , làm theo chỉ dẫn để tạo thẻ đồng hồ, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt khóa tương ứng.

{关键字}

Giải thích:

Có một đồng hồ bên trong con chíp điện tử của khóa. Thời gian trên đồng hồ của khóa phải giống với thời gian thực tế. Khi chạm thẻ vào khóa, khóa sẽ đọc thời hạn của thẻ và so sánh với thời gian của đồng hồ. Nếu thời gian của đồng hồ vượt quá thời hạn thẻ, thẻ sẽ không dùng được. Chúng tôi đề nghị thiết lập thời gian bằng thẻ đồng hồ 3 tháng một lần để đảm bảo thời gian được chính xác. Vì thời gian lưu ở thẻ đồng hồ không chạy, mỗi lần dùng thẻ đồng hồ để cài đặt đồng hồ cho khóa, phải làm lại bằng bộ mã hóa. Và vì thời gian trên thẻ đồng hồ không chạy, và sẽ mất thời gian (khoảng 15 phút) để bạn tới được tầng mong muốn và cài đặt khóa, vì vậy, có thể thiết lập ‘Clock card plus’ để bù cho phần thời gian khác biệt. (nếu bạn mất khoảng 20 phút để tới được tầng mong muốn, có thể thiết lập trong phần ‘Clock card plus’ giá trị 20 phút).

11.4 Tạo thẻ trả phòng

Thẻ trả phòng được dùng để ngưng hoạt động của thẻ khách (thẻ khách chỉ có thể mở được 1 phòng) đã được thiết lập trên khóa. Thẻ này dùng được cho tất cả các khóa ở khách sạn.

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Checkout Card’ trên thanh menu, cửa sổ ‘Checkout Card’ mở ra, nhập thông tin chủ thẻ vào mục Owner, cài đặt thời gian hết hạn của thẻ trong mục End Time, đặt thẻ vào trong bộ mã hóa rồi click .

{关键字}

Lưu ý:

Sử dụng tính năng trả phòng, hãy chắc rằng đồng hồ của máy tính chính xác.

Khi sử dụng thẻ trả phòng để chạm vào khóa, nó sẽ ngưng hiệu lực của thẻ khách đã được cài đặt cho khóa. Sẽ không ảnh hưởng tới các thẻ khách khác. Sau khi thẻ trả phòng chạm vào khóa, tạo thêm thẻ khách mới vẫn có thể mở được khóa đó.

Thẻ khách với tính năng ‘Ngưng hoạt động thẻ cũ’ cũng có cùng chức năng như thẻ trả phòng, khi mở khóa, nó sẽ ngưng hoạt động của thẻ khách đã được cài đặt cho khóa.

11.5 *Tạo thẻ ngưng hoạt động (Một số hệ thống không hỗ trợ tính năng này)

Thẻ ngưng hoạt động dùng để dừng một mức độ nhất định của thẻ (bao gồm cả thẻ chìa khóa và thẻ bảo trì). Thẻ này dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn.

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Stop Card’ trên thanh menu, cửa sổ ‘Stop Card’ xuất hiện, nhập tên chủ thẻ vào mục Owner, chọn mức độ muốn ngưng hoạt động, đặt thời gian hết hạn của thẻ trong mục End Time, đặt thẻ vào bộ mã hóa rồi click .

{关键字}

Giải thích:

Khi sử dụng thẻ ngưng hoạt động chạm vào khóa, tính năng của thẻ sẽ được ngưng cho 1 mức độ nhất định. (Nếu không chọn mức độ nào, có nghĩa là hủy bỏ việc dừng các mức độ).

11.6 Tạo thẻ xóa dữ liệu (Thẻ xóa dữ liệu tạo ở đây giống thẻ xóa dữ liệu tạo trong mục ‘Quản lý phòng’).

Thẻ xóa dữ liệu dùng để xóa thông tin của khóa đã được thiết lập. Thẻ dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn.

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Clear Card’, làm theo chỉ dẫn để tạo thẻ xóa dữ liệu, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho khóa tương ứng.

Giải thích:

Nếu có lỗi trong việc cài đặt thông tin cho khóa, có thể sử dụng thẻ xóa dữ liệu để xóa thông tin, và sử dụng thẻ khởi tạo, thẻ khởi tạo 2, thẻ đồng hồ để thiết lập lại thông tin.

Nếu không thể dùng thẻ xóa dữ liệu để xóa thông tin, có thể thử phương pháp xóa phần cứng (*vui lòng xem Mẹo nhỏ số 1 bên dưới).

*Mẹo nhỏ số 1:

Phương pháp xóa phần cứng: tháo khóa ra, bạn sẽ thấy một nút có kí hiệu “S1” hoặc “Reset” trên bo mạch chính (bảng mạch), xem hình ảnh, ấn và giữ nút S1/Reset tới khi nghe thấy 2 tiếng bíp, sau đó thả ra. (Phải thả tay khỏi nút trước khi tiếng bíp dừng).

{关键字}

Bo mạch chính / Bảng mạch (các mẫu khác nhau có thể sẽ khác)

11.7 Tạo thẻ danh sách đen (một số hệ thống không hỗ trợ tính năng này)

Thẻ danh sách đen bao gồm thẻ thêm vào và thẻ hủy bỏ khỏi danh sách đen. Thẻ thêm vào danh sách đen dùng để cho một số thẻ nhất định vào danh sách đen. Thẻ hủy bỏ khỏi danh sách đen dùng để cho một số thẻ trong danh sách đen khỏi danh sách đen. Thẻ dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn.

Hoạt động:

Chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Blacklist Card’ trên thanh menu, cửa sổ ‘Blacklist Card’ mở ra, chọn bản ghi (chứa các thông tin của thẻ) muốn cho vào (hoặc bỏ ra khỏi) danh sách đen, cho thẻ vào bộ mã hóa rồi click (hoặc click ).

{关键字}

Giải thích:

Khi thẻ được đưa vào danh sách đen, thẻ sẽ không mở được khóa. Khi sử dụng phương pháp xóa phần cứng để xóa thông tin trên khóa, danh sách đen cũng sẽ bị khóa. Một khi thẻ được đưa khỏi danh sách đen, thẻ có thẻ sử dụng được lại bình thường.

11.8 Tạo thẻ mật khẩu

Thẻ mật khẩu dùng để tạo mức độ mật khẩu nhất định của khóa, bao gồm thẻ mật khẩu phòng, thẻ mật khẩu tầng, thẻ mật khẩu tòa nhà, thẻ mật khẩu khách sạn, thẻ mật khẩu phòng công cộng, thẻ mật khẩu phòng công cộng theo tầng và thẻ bảo trì mật khẩu. Thẻ dùng được cho tất cả các khóa.

Giải thích:

Trong con chíp điện tử của khóa chứa thông tin mật khẩu ở mức độ nhất định, bao gồm mật khẩu khách sạn, mật khẩu tòa nhà, mật khẩu tầng, mật khẩu phòng, v.v.. Tất cả các mật khẩu này không được công bố và chỉ được nhận diện bởi hệ thống.

Khi thay đổi mật khẩu, máy tính tạo ra mật khẩu mới ngẫu nhiên, và lưu mật khẩu mới trong cơ sở dữ liệu và thẻ. Khi lấy thẻ mật khẩu chạm vào khóa, khóa sẽ đọc dữ liệu trong thẻ và thay đổi mức độ mật khẩu tương ứng cho khóa. Không đổi mật khẩu của khóa nếu không cần thiết vì thẻ mới tạo ở cùng mức độ có thể sẽ không dùng được vì mật khẩu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu không giống với mật khẩu lưu ở khóa.

Khi tải mật khẩu, máy tính lấy mật khẩu ở mức độ tương ứng của khóa từ cơ sở dữ liệu, và xuất mật khẩu vào thẻ.

11.8.1 Thẻ mật khẩu phòng

Nếu thẻ khách bị mất, bạn phải đổi mật khẩu phòng của phòng để vô hiệu hóa thẻ khách đã mất.

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Password Card’ à ‘Room Pass Card’, cửa sổ ‘Room Password Card’ mở ra, nhập tên phòng vào mục Room Name; click để tạo thẻ mật khẩu phòng, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho khóa.

{关键字}

11.8.2 Thẻ mật khẩu tầng

Nếu thẻ tầng (ở đây thẻ tầng chỉ có thể mở được 1 tầng) bị mất, bạn phải đổi mật khẩu tầng để vô hiệu thẻ đã mất.

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Password Card’ à ‘Floor Pass Card’, cửa sổ ‘Floor Password Card’ mở ra, chọn tầng, click để tạo thẻ mật khẩu tầng, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho các khóa trong tầng.

{关键字}

Mẹo nhỏ:

Nếu bạn đã thực hiện đổi mật khẩu tầng thành công nhưng lại bị mất thẻ mật khẩu trong quá trình mang thẻ xuống cài đặt cho khóa, chỉ cần thực hiện ‘Download Floor Password’ (tải xuống mật khẩu tầng) để tạo một thẻ mật khẩu mới cho tầng và tiếp tục cài đặt cho các khóa chưa xong.

11.8.3 Thẻ mật khẩu tòa nhà

Nếu thẻ tòa nhà bị mất, bạn phải đổi mật khẩu tòa nhà để vô hiệu thẻ đã mất.

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Password Card’ à ‘Building Pass Card’, cửa sổ ‘Building Password Card’ mở ra, chọn tòa nhà, click để tạo thẻ mật khẩu tòa nhà, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho các khóa trong tòa nhà.

{关键字}

Mẹo nhỏ:

Nếu bạn đã thực hiện đổi mật khẩu tòa nhà thành công nhưng lại bị mất thẻ mật khẩu trong quá trình mang thẻ xuống cài đặt cho khóa, chỉ cần thực hiện ‘Download Building Password’ (tải xuống mật khẩu tòa nhà) để tạo một thẻ mật khẩu mới cho tòa nhà và tiếp tục cài đặt cho các khóa chưa xong.

11.8.4 Thẻ mật khẩu khách sạn

Nếu thẻ Master bị mật, bạn phải đổi mật khẩu của khách sạn để vô hiệu hóa thẻ Master đã mất.

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Password Card’ à ‘Change Hotel Pass’ để tạo thẻ mật khẩu khách sạn, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho tất cả các khóa trong khách sạn.

{关键字}

Mẹo nhỏ:

Nếu bạn đã thực hiện đổi mật khẩu khách sạn thành công nhưng lại bị mất thẻ mật khẩu trong quá trình mang thẻ xuống cài đặt cho khóa, chỉ cần thực hiện ‘Download Hotel Password’ (tải xuống mật khẩu khách sạn) để tạo một thẻ mật khẩu mới cho khách sạn và tiếp tục cài đặt cho các khóa chưa xong.

11.8.5 Thẻ mật khẩu phòng công cộng

Nếu thẻ khách (thẻ khách ở đây mở được nhiều hơn 1 phòng) bị mất, phải thay đổi mật khẩu phòng công cộng để vô hiệu thẻ đã mất.

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Password Card’ à ‘Change Pub Room Pass’ để tạo thẻ mật khẩu phòng công cộng, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho tất cả các khóa trong khách sạn.

{关键字}

Mẹo nhỏ:

Nếu bạn đã thực hiện đổi mật khẩu phòng công cộng thành công nhưng lại bị mất thẻ mật khẩu trong quá trình mang thẻ xuống cài đặt cho khóa, chỉ cần thực hiện ‘Download Public Room Password’ (tải xuống mật khẩu phòng công cộng) để tạo một thẻ mật khẩu mới cho phòng công cộng và tiếp tục cài đặt cho các khóa chưa xong.

11.8.6 Thẻ mật khẩu phòng công cộng của tầng

Nếu thẻ tầng (thẻ tầng có thể mở được nhiều hơn 1 tầng) bị mất, phải đổi mật khẩu phòng công cộng của tầng để vô hiệu thẻ tầng đã mất.

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Password Card’ à ‘Change Pub Floor Pass’ để tạo thẻ mật khẩu phòng công cộng của tầng, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho tất cả các khóa trong khách sạn.

{关键字}

Mẹo nhỏ:

Nếu bạn đã thực hiện đổi mật khẩu phòng công cộng của tầng thành công nhưng lại bị mất thẻ mật khẩu trong quá trình mang thẻ xuống cài đặt cho khóa, chỉ cần thực hiện ‘Download Public Floor Password’ (tải xuống mật khẩu phòng công cộng của tầng) để tạo một thẻ mật khẩu mới cho phòng công cộng và tiếp tục cài đặt cho các khóa chưa xong.

11.8.7 *Thẻ bảo trì mật khẩu

Nếu thẻ bảo trì (như thẻ đồng hồ, thẻ trả phòng, thẻ dừng hoạt động, thẻ xóa dữ liệu, thẻ danh sách đen) bị mất, chọn từ thanh menu tab ‘System Management’ à ‘System Parameter’, cửa sổ ‘System Parameter’ mở ra, thể hiện các giá trị của mục MCPT. Nếu giá trị của mục MCPT là 2, bạn phải đổi mật khẩu khách sạn (xem phần 11.8.4. Thẻ mật khẩu khách sạn) để vô hiệu loại thẻ bảo trì đã mất.

{关键字}

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, chọn ‘Issue Maintenance Card’ à ‘Password Card’ à ‘Change Maintenance Pass Card’ để tạo thẻ bảo trì mật khẩu, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho tất cả các khóa trong khách sạn.

{关键字}

Kết nối

Liên hệ

Số 96 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

nhatminhlocks@gmail.com

0246 326 5966 - 0911 144 000

Game tài xỉu online uy tín-Game tài xỉu online