Cách cài đặt hệ thống khóa điện tử HUNE (Phần 3) - by nhatminhlocks.com - 0911 144 000

Wed 03-17
{关键字}

9. Quản lý phòng

Tính năng này được sử dụng để thiết lập thông tin của tất cả các phòng trong khách sạn, bao gồm nhập thông tin phòng và tạo thẻ khởi tạo, thẻ khởi tạo 2, thẻ đồng hồ để thiết lập khóa. Nên chú ý tới việc sắp xếp các phòng trong khách sạn trước khi nhập thông tin của tất cả các phòng lên hệ thống. Click trên cửa sổ chính để vào chức năng (Quản lý phòng).

{关键字}

Cửa sổ ‘Room Management’ như sau: Có 3 tab bao gồm ‘Building’, ‘Floor’ và ‘Room’. Thông tin phòng được quản lý theo cấu trúc câu. Thiết lập tòa trước, sau đó tới các tầng của tòa nhà và sau đó là thiết lập các phòng trong tầng.

{关键字}

9.1 Tòa nhà

Đính kèm: sử dụng con trỏ bản ghi

|<: Tới bản ghi đầu tiên

<-: Tới bản ghi trước đó

->: Tới bản ghi kế đó

>|: Tới bản ghi cuối cùng

9.1.1 Thêm tòa nhà

Click , số tòa nhà được tạo tự động, nhập tên tòa nhà vào Building Name, click để lưu. Có thể thêm tối đa 20 tòa theo cùng một cách. (Lưu ý: tên các tòa không được trùng nhau).

{关键字}

9.1.2 Sửa tên tòa nhà

Click vào con trỏ bản ghi hoặc click vào danh sách tòa nhà để chọn tòa muốn chỉnh sửa; click , khi kết thúc chỉnh sửa, click . Nếu muốn hủy chỉnh sửa, click .

{关键字}

9.1.3 Xóa tòa nhà

Click >|: để tới bản ghi cuối cùng, click , click trong ô thông tin.

Chú ý:

Để ngăn chặn việc xóa nhầm, việc xóa sẽ bắt đầu từ bản ghi cuối cùng; nếu tòa nhà có các tầng, phải xóa các tầng (bao gồm cả các phòng) trong tòa nhà trước.

9.2 Tầng

9.2.1 Thêm tầng

Chọn tòa nhà muốn thêm tầng từ Building Name, Click , số tầng được sinh tự động, nhập tên tầng vào Floor Name, click để lưu. Mỗi tòa, có thể thêm tối đa 32 tầng theo cách giống nhau. (Lưu ý: tên tầng không được trùng nhau).

{关键字}

9.2.2 Sửa tên tầng

Chọn tòa muốn sửa tên tầng từ Building Name, click vào con trỏ bản ghi hoặc click vào danh sách tầng để chọn tầng muốn chỉnh sửa; click , khi chỉnh sửa xong, click . Nếu muốn hủy chỉnh sửa, click .

{关键字}

9.2.3 Xóa tầng

Chọn tòa từ Building Name mà bạn muốn xóa tầng, click >|: để tới bản ghi cuối cùng, click , click trong ô thông tin.

Chú ý: Để tránh việc xóa nhầm, mỗi thao tác xóa bắt đầu từ bản ghi cuối cùng, nếu có phòng ở tầng đó, phải xóa các phòng trong tầng trước.

9.3 Phòng

{关键字}

9.3.1 Thêm phòng

Chọn tòa và tầng muốn thêm phòng từ BuildingFloor, click , số phòng được sinh tự động, nhập tên phòng vào Room Name, click để lưu. Mỗi tầng, có thể thêm tối đa 99 phòng theo cách giống nhau. (Lưu ý: tên phòng không được trùng nhau).

{关键字}

9.3.2 Thêm phòng nhỏ (suite)

Suite là phòng nhỏ trong một phòng lớn. Ví dụ, có một phòng lớn 301, trong đó có nhiều phòng nhỏ 301-1 301-2, 301-3.

Chọn tòa, tầng, phòng muốn thêm phòng nhỏ, click , tên phòng nhỏ được sinh tự động trong mục Room Name, click để lưu. Mỗi phòng, có thể thêm tối đa 6 suite. (Lưu ý: tên các phòng nhỏ không được trùng nhau).

{关键字}

9.3.3 Chỉnh sửa thông tin phòng

Chọn tòa và tầng muốn sửa thông tin phòng từ Building NameFloor Name, click để chọn phòng từ danh sách phòng, click , khi kết thúc chỉnh sửa, click . Nếu muốn hủy chỉnh sửa, click .

{关键字}

9.3.4 Xóa phòng

Chọn tòa và tầng có phòng muốn xóa từ mục BuildingFloor, click chọn phòng từ danh sách phòng, click , click ở ô thông tin.

{关键字}

9.3.5 Thiết lập loại phòng

Bạn có thể thiết lập loại phòng cho khách sạn. Click vào biểu tượng  gần trường Room Type để mở cửa sổ ‘Edit Room Type’ (thiết lập loại phòng).

{关键字}

9.3.5.1 Thêm loại phòng

Thêm loại phòng vào mục Room Type trên biểu tượng ‘ ’, sau đó click vào biểu tượng ‘ ’. Danh sách bên dưới mũi tên thể hiện các loại phòng đã được thiết lập.

{关键字}

9.3.5.2 Xóa loại phòng

Click vào loại phòng muốn xóa trong danh sách bên dưới mũi tên, sau đó click ‘ ’.

{关键字}

Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin phòng vào cơ sở dữ liệu, có thể tạo thẻ khởi tạo, thẻ khởi tạo 2 (hệ thống thẻ, khóa Mifare 1 không cần thẻ khởi tạo 2) và thẻ đồng hồ để thiết lập thông tin cho từng khóa.

Cài đặt khóa như sau:

  1. Cài đặt bằng thẻ khởi tạo;
  2. Cài đặt bằng thẻ khởi tạo 2 (Hệ thống thẻ, khóa Mifare 1 không cần thẻ khởi tạo 2);
  3. Cài đặt bằng thẻ đồng hồ;
  4. Tạo thẻ khóa để mở cửa.

Quy trình trên không thể hủy bỏ một khi đã được thực hiện.

 

9.4 Tạo thẻ khởi tạo

Thẻ khởi tạo được sử dụng để thiết lập thông tin khóa, bao gồm mật khẩu và thông tin địa chỉ. Một phòng cần 1 thẻ khởi tạo, ví dụ, nếu có 100 phòng ở khách sạn, bạn cần 100 thẻ khởi tạo khác nhau cho mỗi phòng. Chúng tôi đề xuất làm nhãn để đánh dấu các thẻ khởi tạo, tránh nhầm lẫn. Sauk hi cài đặt khóa, thẻ khởi tạo có thể được tái sử dụng.

Quy trình:

Chọn tòa nhà và tầng có chứa phòng trong mục Building NameFloor Name, click con trỏ bản ghi hoặc click danh sách phòng để chọn phòng muốn tạo thẻ khởi tạo; đặt một thẻ vào trong bộ mã hóa, click , làm theo chỉ dẫn để tạo một thẻ khởi tạo, sau đó dùng thẻ để cài đặt khóa tương ứng.

{关键字}

Giải thích:

Chỉ có khóa chưa được cài đặt thông tin mới nhận thẻ khởi tạo. Nếu muốn thiết lập thông tin cho khóa đã được cài thông tin trước đó, phải xóa thông tin trên khóa trước. Ví dụ, nếu một khóa đã được cài thông tin là phòng 101 và muốn chuyển thành phòng 103, bạn phải tạo một thẻ xóa hoặc sử dụng phương pháp xóa phần cứng (*vui long xem Mẹo số 1 bên dưới) để xóa thông tin của khóa, sau đó tạo thẻ khởi tạo, thẻ khởi tạo 2 và thẻ đồng hồ để thiết lập lại thông tin.

*Mẹo nhỏ số 1:

Phương pháp xóa phần cứng: tháo khóa ra, bạn sẽ thấy một nút có kí hiệu “S1” hoặc “Reset” trên bo mạch chính (bảng mạch), xem hình ảnh, ấn và giữ nút S1/Reset tới khi nghe thấy 2 tiếng bíp, sau đó thả ra. (Phải thả tay khỏi nút trước khi tiếng bíp dừng).

{关键字}

Bo mạch chính / Bảng mạch (các mẫu khác nhau có thể sẽ khác)

*Mẹo nhỏ số 2:

Làm sao để biết liệu khóa đã được cài đặt thông tin hay chưa?

Khi thẻ chạm vào khóa, đền LED sẽ nháy ánh sáng đỏ, không có âm thanh nào phát ra, có nghĩa là khóa chưa được thiết lập thông tin.

  1. Tạo thẻ khởi tạo 2

Thẻ khởi tạo 2 được sử dụng để cài đặt trước các thông số cho khóa (hệ thống thẻ, khóa Mifare 1 không cần thẻ khởi tạo 2). Thẻ khởi tạo 2 dùng được cho tất cả các khóa trong khách sạn. (Tất cả các khóa của cùng một hệ thống có thể dùng chung một thẻ khởi tạo 2).

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, click , làm theo chỉ dẫn để tạo thẻ khởi tạo 2 và lấy thẻ ra để cài đặt khóa.

{关键字}

9.6 Tạo thẻ đồng hồ

Thẻ đồng hồ được sử dụng để cài đặt đồng hồ cho khóa. Thẻ này sử dụng được cho tất cả các khóa trong khách sạn. (Tất cả các khóa của cùng một hệ thống có thể sử dụng chung một thẻ đồng hồ).

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, click , làm theo chỉ dẫn để tạo thẻ đồng hồ, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt khóa.

Giải thích:

Có một đồng hồ trong con chíp điện tử của khóa. Thời gian ở khóa có thể giống với thời gian thực tế. Khi lấy thẻ chạm vào khóa, khóa sẽ đọc thông tin thời hạn của thẻ và so sánh với thời gian trên khóa, nếu thời gian của khóa vượt quá thời hạn của thẻ, thẻ sẽ không dùng được. Bạn nên thiết lập đồng hồ bằng thẻ đồng hồ 3 tháng một lần để đảm bảo thời gian của đồng hồ được chính xác. Nếu thời gian lưu trên thẻ đồng hồ không chạy, mỗi làn sử dụng thẻ đồng hồ để cài đồng hồ cho khóa, bạn cần tạo lại thẻ đồng hồ bằng bộ mã hóa.

{关键字}

9.7 Tạo thẻ xóa xữ liệu

Thẻ xóa dữ liệu được sử dụng để xóa thông tin của khóa đã được thiết lập trước đó. Thẻ sử dụng được cho tất cả các khóa trong khách sạn. (Tất cả các khóa của cùng một hệ thống có thể dùng chung một thẻ xóa dữ liệu).

Hoạt động:

Đặt thẻ vào trong bộ mã hóa, click , làm theo chỉ dẫn để tạo thẻ Xóa dữ liệu, sau đó lấy thẻ ra để cài đặt cho khóa muốn xóa dữ liệu.

{关键字}

Giải thích:

Nếu có lỗi trong việc cài đặt thông tin của khóa, có thể sử dụng thẻ xóa dữ liệu để xóa thông tin, sau đó tạo thẻ khởi tạo, thẻ khởi tạo 2, thẻ đồng hồ đề cài đặt lại thông tin.

Nếu không thể sử dụng thẻ xóa dữ liệu để xóa thông tin, bạn có thể thử phương pháp xóa phần cứng (*vui lòng xem Mẹo nhỏ 1 đề cập bên trên).

Kết nối

Liên hệ

Số 96 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

nhatminhlocks@gmail.com

0246 326 5966 - 0911 144 000

Game tài xỉu online uy tín-Game tài xỉu online